5


PELTOIN YHTEISTEN VESIALUEIDEN OSAKASKUNTA


OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT


1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO


1§ Osakaskunnan nimi


Peltoin yhteisten vesialueiden osakaskunta


2 § Kotipaikka


Taipalsaaren kunta


3 § Yhteinen alue


Taipalsaaren kunnan Peltoin yhteinen vesialue.


Jakokunta käsittää Peltoin ja Halilan kylien yhteiset vesialueet, Halilan kylän talon n:o 1 yhteiset vesialueet, Peltoin kylän talon n:o 1 yhteisen vesialueet, Peltoin kylän talon n:o 2 yhteiset vesialueet, Peltoin kylän talon n:o 3 yhteiset vesialueet, Peltoin kylän talon n:o 4 yhteiset vesialueet, Pelton kylän talon n:o 5 yhteiset vesialueet, Peltoin kylän talon n:o 6 yhteiset vesialueet ja Karhunpään kylän yhteiset vesialueet.


Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on 831-876-5-1-


Osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen kuuluvat myös vesialueella olevat jakamattomat yhteiset saaret ja vesijättöalueet, jotka kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan mukaan sisältyvät ko. vesialueeseen.


4 § Sääntöjen soveltamisala


Osakaskunta noudattaa näitä sääntöjä. Jos asiassa ei näissä säännöissä ole säännöksiä, on noudatettava yhteisaluelain säännöksiä.


5 § Osakaskunnan kokous


Osakaskunnan päättävä elin on osakaskunnan kokous.


Kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.


Kokouksessa saadaan päättää vain niistä asioista, jotka kokouskutsussa on mainittu.


Kokous järjestäytyy valitsemalla itselleen puheenjohtajan. Valinnan jälkeen laaditaan läsnä olevista osakkaista äänestysluettelo, joka läsnä olevien osakkaiden enemmistön on hyväksyttävä.


Äänestysluettelon hyväksymisen jälkeen valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.


6 § Osakaskunnan varsinainen kokous


Kokous on pidettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on käsiteltävä edellä 5 § : ssä mainittujen asioiden lisäksi seuraavat asiat:


 1. Esitetään hoitokunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta

 2. Esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta

 3. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille

 4. Tehdään näiden sääntöjen 14 - 15 §:ssä tarkoitetut päätökset

 5. Päätetään KalL:n 82 §:ssä mainittujen vesialueen omistajille maksettavien korvausten käytöstä

 6. Hyväksytään osakaskunnalle tulo- ja menoarvio kuluvaksi vuodeksi

 7. Päätetään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot

 8. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme (3) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Lisäksi valitaan hoitokunnan kokouksen koollekutsuja

 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä

 10. Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamieskalatalousalueen kokouksiin

 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7 § Osakaskunnan kokouskutsu ja muut tiedoksiannot


 1. Kokouskutsut


Osakkaat kutsutaan kokoukseen kokouskutsulla, joka julkaistaan Etelä-Saimaa – lehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsu postitetaan tai sähköiset viestit lähetetään samassa ajassa kaikille niille toisessa kunnassa oleville osakkaille, joiden osoite on tiedossa.


 1. Muut tiedonannot


Muut tiedonannot annetaan kuten edellä on sanottu kokouskutsusta, ellei asian laatu edellytä kirjeitse lähettämistä.


8 § Hoitokunta


Hoitokunnan tehtävänä on huolehtia


 1. Osakaskunnan päätösten valmistelusta

 2. Päätösten täytäntöönpanosta

 3. Muusta käytännön toiminnasta


Hoitokunnan muodostavat kuusi (6) jäsentä, joilla kullakin tulee olla henkilökohtainen varamies. Hoitokunnan jäsenet ja varamiehet valitaan osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet.


Hoitokunta valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.


Hoitokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varamiehistään on saapuvilla.


9 § Osakaskunnan nimen kirjoitus


Nimen kirjoittavat hoitokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin.


10 § Osakasmaksujen perusteet


Yhteisen alueen käyttöä tai hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten voidaan osakkaiden maksettavaksi määrätä maksuja, joiden perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus.


11 § Hallinnon ja tilien tarkastus


Osakaskunnan hallinnon ja tilien tarkastamiseksi osakaskunnalla on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä. Toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä valitaan osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa vuodeksi kerrallaan.


12 § Tilikausi


Osakaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Osakaskunnan tilit, selostus toiminnasta ja muut tarvittavat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille ennen helmikuun loppua. Toiminnantarkastajien on annettava kertomuksensa hoitokunnalle ennen maaliskuun loppua.


2. KALASTUS

13 § Kalastuksen harjoittaminen


Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla säädetyllä sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä ja osakaskunnan kokouksen päättämällä tavalla.


14 § Kalastuksen järjestäminen ja kalakantojen hoito


Osakaskunnan tehtävänä on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.


Kalastus on järjestettävä käyttö – ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalastuksen järjestämisestä vastaa kalastusoikeuden haltija.


15 § Pyydysyksiköt ja muulla perusteella määräytyvä kalastusoikeus


Oikeus osakaskunnalle kuuluvan yhteisen vesialueen käyttöön määräytyy pyydysyksikköjen perusteella siten, että vesialueella käytettyjen pyydysyksiköiden kokonaismäärä on enintään 4.000 pyydysyksikköä. Lisäksi osakaskunta voi kokouksessaan päättää jäljempänä mainittujen lupien myynnistä. Eri pyydyksiä kohti lasketaan pyydysten yksikköarvot seuraavasti:


PYYDYS

YKSIKKÖÄ

PYYDYS

YKSIKKÖÄ

Trooli

150

Pitkäsiima

5

Muikkunuotta

20

Isku-/syöttikoukut (1 kpl)

1

Rysä/pieni (< 3.0 m)

2

Viehe-/uistin (1 kpl)

1

Rysä/iso (>3.0 m)

5

Katiska

1

Verkko (pituus 30 m)

1

Rapumerta (1 kpl)

1


Satunnaisesti käytettävien pyydysten tai pyyntivälineiden, joilla kalaveden tuoton talteenoton kannalta on vähäinen merkitys (esim. onki, pilkki), yksiköinnistä tehdään päätös tarvittaessa.


1) Osakkaiden kesken jaetaan 3.200 pyydysyksikköä. Jako suoritetaan kunkin osakkaan vesialueosuuden mukaan tasoittamalla murto-osat lähinnä suuremmaksi kokonaisluvuksi. Jaon perusteena käytetään kiinteistöjen yhteistä vesialueosuuslukua. Osakaskunnan kokouksen päätöksellä osakkaiden pyydysyksiköt voidaan jakaa muun perusteen mukaan (Yhteisaluelaki 15 §). Osakaskunta voi periä osakaskunnan yhteisellä vesialueelta kalastavilta osakkailta pyydysten yksiköintiin perustuvan maksun, jonka suuruus määrätään osakaskunnan kokouksessa.

2) Vapaa – ajan kalastusta, kaupallisesti harjoitettavaa kalastusta, pienosakkaiden lisäyksiköiksi, hoitokalastuksen ja muita erikoislupa varten varataan 800 pyydysyksikköä.


16 § Pyydysten merkitseminen


Osakaskunta päättää kokouksessaan siitä, millä tavalla yhteisellä vesialueella kalastuksessa käytettävät pyydykset tulee merkitä.


17 § Päätösten voimassaolo


Ellei kokouspäätöksessä tosin määrätä, on 14 - 16 pykälissä tarkoitettu päätös voimassa toistaiseksi.


18 § Osakaskunnan osakkaan myöntämä kalastuslupa ja kalastusoikeuden vuokraus


Yhteisen vesialueen osakas voi ilman muiden osakkaiden suostumusta antaa toiselle luvan kalastaa osakkaalle itselleen kuuluvan kalastusoikeuden nojalla. Jos lupa on kestoltaan pidempi kuin yksi vuosi, on se annettava kirjallisena ja siitä on järjestäytyneen osakaskunnan alueella tehtävä ilmoitus osakaskunnalle.


Oikeus kalastaa osakaskunnan yhteisellä vesialueella voidaan antaa vuokralle osakaskunnan kokouksen päätöksellä. Mikäli vuokraaminen tehdään viittä vuotta pidemmäksi ajaksi päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistöpäätös (Yhteisaluelaki 15§).


Osakkaan 1 momentin mukainen osakkaan myöntämän kalastuslupa ei kuitenkaan estä osakaskuntaa tekemästä kalastusoikeutta koskevaa vuokrasopimusta.


3.SÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN


Osakaskunta on kokouksessaan 18 / 09 2019 hyväksynyt yhteisen vesialueen hallintoa ja hoitoa varten edellä mainitut säännöt. Säännöt alistetaan Länsi- ja Sisä – Suomen aluehallintoviraston vahvistettavaksi (Yhteisaluelaki 18§).Osakaskunnan kokouksen puolesta

____________________________

______________________________________ ____________________________________